Kivapiha.com Logo lehdillä valkoisella taustalla

Tietosuojaseloste

Kivapiha Tuotteet Oy on sitoutunut Kivapiha.com, kiinteistohuolto-kivapiha.com -verkkosivustojen käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004), EU:n tiedosuojadirektiivin (2016/680) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin nimi

Kivapiha Tuotteet Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus / Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin, viestinnän kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin ja/tai käyttäjän antaman luvan varaisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Mikäli et hyväksy tämän rekisteriselosteen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi Kivapiha Tuotteet Oy:lle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • Ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot
 • Työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • Titteli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten:

 • Asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 • Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • Rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • Mahdollisen palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Julkisista tietolähteistä saatavat, muuten julkiset tai muuten vapaasti saatavilla olevat tiedot
 • Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot kivapiha.com sekä kiinteistohuolto-kivapiha.com -verkkosivustoilla ja kivapihakauppa.fiverkkokaupassa kuten linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot

Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi yhdistellä asiakkaiden tietoja rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietokannoissa oleviin tietoihin sekä julkisista tietolähteistä saataviin tietoihin.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Suurta osaa tiedosta, kuten tilastoja käsitellään anonymisoidussa muodossa, jossa yksilöä ei voida tunnistaa aina, mikäli henkilön tunnistaminen ei ole tarkoituksen mukaista.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista  ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (puh. 044 7522 809, s-posti: [email protected].

Rekisterinpitäjä

Kivapiha Tuotteet Oy (y-tunnus: 2155007-9)

Vuolteenmäentie 7, 04600 Mäntsälä

Puhelin: +358 44 7522 809

S-posti: [email protected]

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tuula Viinikainen

c/o Kivapiha Tuotteet Oy

Puhelin: +358 44 7522 809

S-posti: [email protected]

Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

Kivapiha Tuotteet Oy kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän rekisteriselosteeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tulee olennaisia muutoksia, ilmoitetaan asiasta tämän rekisteriselosteen alussa vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän rekisteriselosteeseen ajoittain saadaksesi tiedon mahdollisesti tehdyistä muutoksista.